Hlavní stránka |Kontakty | Podporují nás | NGBŽ v médiích | Archív aktualit

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ)

NGBŽ shromažďuje dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců České republiky, zajišťuje jejich kvalitní dlouhodobé uchování a spravuje široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky jsou zařazovány také další genetické vzorky živočichů (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích), které mohou pocházet z celého světa. Cílem NGBŽ je zpřístupnit existující genetické vzorky pro (další) výzkum a tím přispět také ke zkvalitnění naší druhové ochrany.

Sekretariát NGBŽ:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

pracoviště Studenec
Studenec 122, 675 02 Koněšín

E-mail: info@ngbz.cz
Tel.: +420 560 590 612
Mobil: +420 608 549 416

Členové a partneři

Členy sítě NGBŽ jsou:

 

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v. v. i.

kontaktní osoba: Mgr. Petra Hájková, Ph.D., hajkova@ivb.cz; Mgr. Barbora Rolečková, Ph.D., roleckova@ivb.cz

 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

kontaktní osoba: RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., michal.vinkler@natur.cuni.cz


Mendelova univerzita v Brně
kontaktní osoba: Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D., sarka.dvorakova@mendelu.cz

NaturaServis s.r.o.
kontaktní osoba: Roman Rozínek, roman.rozinek@naturaservis.net

 

Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, p.o. (ORNIS)

kontaktní osoba: RNDr. Josef Chytil, chytil@prerovmuzeum.cz

 

Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

kontaktní osoba: Mgr. Adam Konečný, Ph.D., akonecny@sci.muni.cz


Muzeum regionu Valašsko, p.o.

kontaktní osoba: RNDr. Zdeněk Tyller, tyller@muzeumvalassko.cz

 


S genetickou bankou spolupracují také:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Herpeta
Polabské muzeum
Záchranná stanice Bartošovice
Soukromé zoologické muzeum Benjamina Hlivky
Zoologické preparace Jana Wagnerová
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum přírody Český ráj

Jihomoravské muzeum ve Znojmě

a zapálení jednotlivciNatura ServisAOPKČMMJBartošoviceBen HlivkaherpetaPolabské muzeumMPČRPrerov - OrnisORNISJihomoravské m. ve Znojmě

ČLENOVÉ SÍTĚ NGBŽ

Členství: základní

Člen od: 25. 5. 2015

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou nejčastěji využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Popis sbírky: Genetická banka ÚBO (GB ÚBO) se specializuje na volně žijící obratlovce a vzorky v ní uložené pocházejí z ukončených výzkumných projektů, z příležitostných sběrů zaměstnanců ústavu i od externích poskytovatelů (jako jsou např. záchranné stanice volně žijících živočichů nebo přírodovědná muzea), kteří vzorky odebírají z uhynulých jedinců. Jedná se tedy o materiál jak středoevropské fauny, ale i z dalších zemí světa. Nejstarší vzorky GB ÚBO pocházejí ze sběrů prof. Jana Zimy, který s nimi začal už na začátku 90. let minulého století. Vzorky banky (obvykle kousek tkáně ve zkumavce s 96% etanolem, někdy také DNA) jsou uchovávány v hlubokomrazících boxech (-80 °C) na pracovišti ve Studenci a v úložišti NGBŽ na terénní stanici ÚBO Mohelský mlýn. GB ÚBO je propojena jak s Dokladovou sbírkou obratlovců ÚBO, tak s dalšími relevantními sbírkami, tj. usiluje o uchování informací o místech uložení veškerého materiálu z konkrétního jedince (např. je-li v bance uložen genetický vzorek živočicha, který posloužil k tvorbě preparátu v některém z přírodovědných muzeí). GB ÚBO je registrována v mezinárodním registru vědeckých sbírek Global Registry of Scientific Collections (GRSciColl) pod kódem IVB a je také členem mezinárodní sítě genetických sbírek biodiverzity Global Genome Biodiversity Network (GGBN).Označení v registru GRBio: IVB

 

Kontakty:
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Květná 8
603 65 Brno

www.ivb.cz

http://www.ivb.cz/narodni-geneticka-banka-zivocichu.html

 

Kontaktní osoba: Petra Hájková, hajkova@ivb.cz; Barbora Rolečková, roleckova@ivb.cz

Členství: základní

Členem od: 6. 5. 2015

Popis instituce: Katedra zoologie PřF UK je jedním z vedoucích akademických pracovišť věnujících se zoologickému výzkumu v České republice. Zabývá se studiem nejrůznějších skupin obratlovců i bezobratlých živočichů za použití kombinace různých multidisciplinárních laboratorních i klasických metod, a to jak ve volné přírodě, tak i v zajetí.

Popis sbírky: Vzorky tkání, případně DNA z výzkumných projektů katedry. Sbírka se zaměřuje především na středoevropskou faunu a plemena domácích zvířat.

Označení v registru GRBio: CUNI

Kontakty:
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 00 Praha 2

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/o-katedre

https://www.natur.cuni.cz/biologie/zoologie/geneticka-banka

 

Kontaktní osoba: Michal Vinkler, michal.vinkler@natur.cuni.cz

Členství: základní

Člen od: 2. 7. 2015

Popis instituce: Mendelova univerzita v Brně je vysokou školou univerzitního typu, která uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání a v souvislosti stím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost a činnosti s nimi související.

Popis sbírky:

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Zemědělská 1665/1

613 00 Brno

https://mendelu.cz/

 

Kontaktní osoba: Šárka Dvořáková, sarka.dvorakova@mendelu.cz

Členství: základní

Člen od: 4. 6. 2017

Popis instituce: Předmětem činnosti pracoviště je vědecký výzkum a výuka v biosystematických a ekologických oborech.

Popis sbírky: Tkáňové vzorky živočichů, převážně drobných savců (hlodavců, hmyzožravců, letounů), ale také plazů a ptáků.

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Ústav botaniky a zoologie PřF MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

http://botzool.sci.muni.cz/

 

Kontaktní osoba: Adam Konečný, akonecny@sci.muni.cz

Členství: základní

Člen od: 6. 5. 2019

Popis instituce: Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko.

Popis sbírky: Genomické vzorky živočichů, převážně obratlovců, zejména z oblasti Valašska. Uchováván je kousek tkáně v 96% etanolu při -20 °C. Alikvoty vzorků jsou uchovávány v Genetické bance ÚBO AV ČR při teplotě -80 °C. 

Označení v registru GRBio:

 

Kontakty:
Horní nám. 2
755 01 Vsetín

http://www.muzeumvalassko.cz/

http://www.muzeumvalassko.cz/narodni-geneticka-banka

 

Kontaktní osoba: Zdeněk Tyller, tyller@muzeumvalassko.cz